การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยระบบออนไลน์
โครงการนี้ไม่ตัดสิทธิ์ Admission
กำหนดการรับสมัครคัดเลือก
  27 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2560 สมัครทางเว็บไซต์ www.sc.su.ac.th (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร)
  27 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2560 ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  27 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2560 ส่งหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ (โดยยึดตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) หรือ ส่งด้วยตนเอง
  12 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.sc.su.ac.th
คำเตือน
ผู้สมัครโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ต้องมีคะแนนระบบใดระบบหนึ่งที่สมบูรณ์และครบถ้วนตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัครที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนดไว้ จึงจะมีสิทธิ์สมัครในระบบออนไลน์ได้ หากคณะวิทยาศาสตร์ตรวจสอบพบข้อมูลคะแนนที่ไม่เป็นจริง คณะวิทยาศาสตร์จะถือว่าเป็นการสมัครที่ไม่สมบูรณ์ และจะถือว่าการสมัครดังกล่าวเป็น "โมฆะ"
หากมีปัญหาในการสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โทร.034-245303 www.sc.su.ac.th
You visited at 48906